Polizeisportverein Freital e.V.

Ein Verein für die ganze Familie

Techniken des Kodokan

Die Techniken des Kodokan

NAGE-WAZA (68)

TACHI-WAZA                

SUTEMI-WAZA

ASHI-WAZA

KOSHI-WAZA

TE / KATA-WAZA

MA-SUTEMI-WAZA

YOKO-SUTEMI-WAZA

Sasae-tsuri-komi-ashi

Harai-tsuri-komi-ashi

Okuri-ashi-harai

Ko-soto-gake

O-soto-gaeshi

Uchi-mata-gaeshi

Hane-goshi-gaeshi

O-uchi-gari

O-soto-gari

Ko-uchi-gari

Ko-soto-gari

Hiza-guruma

De-ashi-harai

Tsubame-gaeshi

Ashi-guruma

Uchi-mata

O-guruma

O-soto-guruma

O-soto-otoshi

Harai-goshi-gaeshi

O-uchi-gaeshi

Harai-goshi

Hane-goshi

O-goshi

Tsuri-komi-goshi

Koshi-guruma

Uki-goshi

Sode-tsuri-komi-goshi

Ushiro-goshi

Utsuri-goshi

Tsuri-goshi

Seoi-nage

Tai-otoshi

Ippon-seoi-nage

Uki-otoshi

Sumi-otoshi

Obi-otoshi

Yama-arashi

Ko-uchi-gaeshi

Kuchiki-taoshi

Seoi-otoshi

Sukui-nage

Morote-gari

Kata-guruma

Kibisu-gaeshi

Uchi-mata-sukashi

Obi-tori-gaeshi

Ura-nage

Tomoe-nage

Sumi-gaeshi

Hikikomi-gaeshi

Tawara-gaeshi

Uki-waza

Yoko-guruma

Yoko-wakare

Yoko-otoshi

Tani-otoshi

Hane-maki-komi

Ko-Uchi-maki-komi

Uchi-maki-komi

Kawazu-gake (Verbot)

Yoko-gake

Daki-wakare

Harai-maki-komi

Uchi-mata-maki-komi

Soto-maki-komi

Kani-basami

O-soto-maki-komi


NE-WAZA (32)

OSAE-KOMI-WAZA

KANSETSU-WAZA 

SHIME-WAZA

Kesa-gatame

Befreiung

Kuzure-kesa-gatame

Befreiung

Ushiro-kesa-gatame

Befreiung

Kata-gatame

Befreiung

Kami-shio-gatame

Befreiung

Kuzure-kami-shio-gatame

Befreiung

Yoko-shio-gatame

Befreiung

Tate-shio-gatame

Befreiung

Uki-gatame

Befreiung

Ura-gatame

Befreiung

Ude-hishigi-juji-gatame

Ude-hishigi-ude-gatame

Ude-garami

Ude-hishigi-hiza-gatame

Ude-hishigi-waki-gatame

Ude-hishigi-hara-gatame

Ude-hishigi-ashi-gatame

Ude-hishigi-te-gatame

Ude-hishigi-sankaku-gatame

Ashi-garami (Verbot)

Nami-juji-jime

Gyaku-juji-jime

Kata-juji-jime

Hadaka-jime

Okuri-eri-jime

Kataha-jime

Katate-jime

Ryote-jime

Sode-guruma-jime

Tsukkomi-jime

Sankaku-jime

Do-jime (Verbot)Nach oben